Presunúť na hlavný obsah
Stary obrazok Stary obrazok

Predstavenie vízie nového Matičného námestia v Čadci. Komplexne riešime priestor Matičného námestia spolu s okolím. Navrhujeme atraktívny spôsob pre zástavbu okolitých plôch.
Vraciame život do tejto dôležitej lokality nášho mesta.

Moderný priestor pre všetkých

Čadčania, ale aj návštevníci nášho mesta sa už roky prizerajú chátrajúcemu a nedôstojnému priestoru, kde sa počas celého roka konajú mnohé kultúrne podujatia. Vzhľadom na komplikované majetko-právne vzťahy nebolo možné jednoduchým spôsobom vyriešiť tento problém. Návrh „Nového Matičného námestia“ rieši samotný priestor - dlažbu s mobiliárom, zeleňou, multifunkčným pódiom, vhodným na celoročné využívanie, ako aj koncepciu okolitých budov, ktoré sú vo vlastníctve súkromných majiteľov, v súlade s územným plánom mesta Čadca. Pre nich slúži zároveň ako inšpirácia, ako vrátiť život do tejto mimoriadne dôležitej lokality. Ponúka súlad moderného a funkčného priestoru, ktorý poslúži nielen obyvateľom mesta, ale aj návštevníkom či turistom.

Pohľad zhora na námestie Nočný pohľad na matičné námestie

Kultúrno-spoločenský život

Moderné námestie bude slúžiť ako javisko pre ľudí. Veľký otvorený priestor pre rozmanité kultúrne a spoločenské podujatia, koncerty, trhy a podobne. Zároveň bude námestím, ktoré dýcha životom aj po pracovnej dobe, kde sa aj večer v oknách stále svieti, pretože sa počíta aj s bývaním v tejto lokalite.

Pohľad zhora na námestie Nočný pohľad na matičné námestie

Priestor pre rozvoj podnikateľov

Nové Matičné námestie má potenciál pre rozvoj služieb v našom meste, otvára priestor pre väčšiu konkurencieschopnosť, nové pracovné miesta, ako aj zázemie pre mnohé prevádzky v oblasti gastronómie, administratívy, či predaju tovaru.

Pohľad zhora na námestie Nočný pohľad na matičné námestie

Reprezentatívny vzhľad

V mnohých mestách sa môžete stretnúť s modernými námestiami, ktoré svojim návštevníkom ponúkajú okrem priestoru pre oddych aj možnosti spoločenského vyžitia, zábavu či osvieženie formou fontány. Návrh „Nového Matičného námestia“ zahŕňa multifunkčnú modernú fontánu, ozdobou a monumentom sú stĺpy, ktoré okrem estetickej funkcie disponujú multimediálnymi funkciami, a to možnosťou dynamického osvetlenia, zabudovanými reproduktormi či Wifi – Hot spotmi.

Pohľad zhora na námestie Nočný pohľad na matičné námestie
Primátor Čadce Milan Gura

Vážení spoluobčania - Čadčania.

Je všeobecne známe, že námestia sú symbolom a zároveň dušou každého mesta. Sú ich pýchou, miestom, kde sa píše história. Novodobá história Čadce je úzko spätá s územím pred kultúrnym domom, ktoré všetci poznáme ako Matičné námestie.

Práve tu sa konali, ale aj konajú najdôležitejšie kultúrno-spoločenské podujatia. Okrem iného aj tu viedli kroky svätej Matky Terezy pri návšteve nášho mesta. Tým sa môže pochváliť len málo miest na Slovensku. Je to územie, ktoré si zaslúži svoju dôstojnosť. Aj preto je potrebné zmeniť to.

Milan Gura - primátor Mesta Čadca

Existujúci stav

V súčasnosti plochu námestia vyčleňujú objekty Domu kultúry zo severnej strany, Malá ulica (obslužná komunikácia pre zázemie Palárikovej ulice) a objekt COOP Jednota Tempo z východnej strany. Z južnej strany je námestie architektonicky nedefinované, nachádza sa tu neudržiavaná zeleň. Zo západnej strany je námestie vymedzené objektom Hotela Lipa.

Dopravne je námestie prístupné pre zásobovanie zo severnej strany z ulice Moyzesovej Malou ulicou medzi budovami „Ekomt“ a „Tempo“, uličkou medzi Domom kultúry a budovou „Ekomt“, a zo západnej strany ulicou medzi existujúcimi objektmi Jednoty a hotela Lipa. Cez námestie vedú pešie ťahy v najväčšej miere od železničnej stanice do školského areálu, t.j. od ulice Moyzesovej cez „schody“ a Palárikovu ulicu, ďalej pešie ťahy medzi obchodným domom Terno resp. pokračovaním ulice „Malej“ okolo pôvodnej zástavby a objektu „Mlyna“ k uliciam Májová a Moyzesova okolo hotela Lipa.

Terén námestia je rovinatý, takisto nadväzujúce komunikácie a plochy sú prevažne rovinaté, do svahu prechádza na južnej strane plocha neudržiavanej zelene a takisto pešie prepojenie schodmi medzi Matičným námestím a Palárikovou ulicou.

Navrhovaný stav

Základnou ideou pri tvorbe priestoru námestia bolo jeho definovanie ako námestia s významnou zhromažďovacou, kultúrnou, pobytovou ale zároveň aj komunikačnou funkciou. Komunikačná funkcia aj jej determinanty sú jasne zadefinované už v súčasnosti a plne sme ich rešpektovali. V návrhu sme vychádzali z prepojenia ulice Palárikovej cez schody klesajúce na námestie ako hlavnej kompozičnej osi smerujúcej na vstup do Domu kultúry cez samotný priestor námestia. Ďalej z pešieho prepojenia uličky okolo objektu „Mlyn“ na ulicu medzi obchodným domom Jednota a hotelom Lipa.

Návrh nového riešenia matičného námestia

Kultúrna funkcia námestia je definovaná objektom Domu kultúry so svojimi podujatiami, pred ním umiestneným exteriérovým pódiom pre potreby príležitostných vystúpení a samozrejme množstvom rôznorodých akcií ktoré sa na námestí odohrávajú – koncerty, vystúpenia, trhy, cirkevné podujatia...

Preto sme sa snažili, aby Matičné námestie bolo navrhnuté tak, aby slúžilo všetkým vekovým kategóriám. Hlavným nosným objektom riešeného územia je zo spoločenského hľadiska Dom kultúry.

Na podporu Domu kultúry ako ideovej dominanty námestia sme navrhli kolonádu (stĺporadie), ktorá podporí kompozičnú os hlavného vstupu s nutným rozptylovým priestorom a tvorí protiváhu vonkajšieho javiska. Presunutím exteriérového hľadiska a doplnením vlajkoslávy sme zvýraznili polohu hlavného vstupu do Domu kultúry a tým aj jeho význam.

Kolonáda je navrhnutá ako multimediálna, umožňujúca svetelnú dekoráciu námestia v rôznych farebných tónoch, a zároveň každý pilier bude umožňovať reprodukciu hudby, hovoreného slova – nie ako hlavné ozvučenie námestia, ale ako nevtieravá clona - poézia, hudba, prípadne informačný zdroj ovládaný napr. aj smartfónmi. Hlavnou myšlienkou je interaktivita kolonády a návštevníkov námestia s možnosťou pravidelného obmieňania „programu“ jednotlivých pilierov.

Javisko vytvára krytý priestor bezbariérovo naväzujúci na interiéry Domu kultúry, uvažujeme s jeho sústavným využitím ako libresso (kaviareň s čitárňou), doplnené komornými vystúpeniami. Prekrytie javiska spolu s kolonádou by malo vytvárať architektonický akcent námestia.

Hľadisko pod pódiom navrhujeme s redukovaným počtom sedenia pre bežnú pobytovú prevádzku počas roka s možnosťou doplnenia sedenia pre kultúrno-spoločenské podujatia. Aktivity v hľadisku mimo veľkých podujatí by mali dopĺňať a nadväzovať na prevádzku v priestoroch Domu kultúry – pouličný šach, dáma a pod.

Pri riešení priestoru námestia sme sa nevyhli ani jeho priestorovému definovaniu novo navrhovanými budovami. Architektúra novovznikajúcich objektov by mala byť súčasná, jednoduchá, nadväzujúca na architektúru existujúcich objektov. Pri nových objektoch navrhujeme ich základné priestorové členenie a výškové zónovanie s overením priestorovým modelom. Využitie objektov by malo byť polyfunkčné, s parterom vyhradeným pre občiansku vybavenosť a ako dôležité považujeme na vyšších podlažiach umiestniť trvalé bývanie nevyhnutné pre sociálnu kontrolu a plnú funkčnosť námestia.

Pri návrhu zelene sme vychádzali z typického prvku Čadce - „stromoradie“ okolo Kysuce. Tento prvok sme využili pri návrhu stromoradia vymedzujúceho námestie z južnej a západnej časti. Týmto výrazným prvkom sme podporili hlavné pešie komunikačné smery cez námestie, ale zároveň sme jasne v pravidelnom rastri definovali „body“ možného umiestnenia malej architektúry a tým aj vytvorenie oddychovej zóny pod stromami (lavičky, stojany na bicykle, odpadkové koše...) Toto členenie je definované aj v dlažbe pásmi zo štiepaných žulových kociek v kontraste s hladkou veľkoplošnou dlažbou peších ťahov a centrálneho priestoru. Štvorcami nízkej a strednej zelene sú vizuálne oddelené ulice s parkovaním v kontakte s námestím - pri hoteli Lipa a pri budove Ekomt.

V letných mesiacoch je vítaným spestrením vodný prvok. Vzhľadom na klimatické podmienky nie sú fontány prevádzkované celoročne. Preto sme sa rozhodli navrhnúť systém trysiek s výstrekom z dlažby. Trysky a osvetlenie sú skryté pod úrovňou terénu. Vytrysknutá voda bude zvádzaná pod úroveň dlažby odtokovými armatúrami. Tento typ fontány sa hodí na námestie pre vytvorenie interaktívneho prepojenia vody s okolitým prostredím, zvlhčuje prostredie. Celá plocha je voľne prístupná a využiteľná aj na iné aktivity.

Centrálny priestor námestia ponechávame voľný. Vzhľadom na polyfunkčnosť námestia a jeho významnú zhromažďovaciu funkciu sme aj z hľadiska prevádzkového aj z hľadiska bezpečnosti umiestnili jednotlivé prvky malej architektúry po obvode námestia s polohou jasne definovanou stromoradím a do centrálneho priestoru zasahujeme len výraznými konštrukciami kolonády, vlajkoslávy, pódia, prípadne dočasnými prvkami (vianočný strom, máj).

Architektonicko urbanistickou štúdiou sme sa pokúsili nanovo definovať priestor Matičného námestia v Čadci ako polyfunkčného priestoru pre široké spektrum užívateľov a aktivít s ambíciou jeho jasného architektonického vymedzenia ako „hlavného“ námestia mesta Čadca.

Páči sa ti nové námestie?